วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

วันศุกร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2557

กำลังพัฒนา

กิจกรรมฝ่ายแผที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน                     

*งานสำรวจข้อมูลภาคสนาม ตามโครงการ                      
  จ้างนักศึกาษาช่วงปิดภาเรียนสำรวจข้อมูล
  ที่ดินโรงเรือน ป้าย การประกอบการค้า ระหว่าง
  วันที่ 7 มีนาคม - 7 พฤษภาคม 2557
               
  

 กิจกรรมฝ่ายพัฒยารายได้

    * งานจัดที่จำหน่ายสินค้าถนนคนเดินทุกวันศุกร์

ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีประจำปี

กำหนดการยื่นชำระภาษี 2559

 


*ภาษีโรงเรือนและที่ดิน    1 มกราคม -  28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี 

* ภาษีบำรุงท้องที่              1 มกราคม -  30 เมษายน     ของทุกปี

* ภาษีป้าย                          1 มกราคม -  31 มีนาคม       ของทุกปีรายละเอียดการชำระภาษีแต่ละประเภท

 


............................................................................................................

ผู้บริหารงานกองคลัง


https://4.bp.blogspot.com/-uRrgix3lo7Y/U0UEZZ3W7FI/AAAAAAAAC0M/VyP13keR02A/s1600/

นางปุณณดา  นิยมไทย
ผู้อำนายการกองคลัง
                                                    


  นางบุษกร จารุวัฒนานนท์                  นางบัวขาว แตรประสิทธิ์                     นายชัยณรงค์ บุญรักษา
   หน.ฝ่ายระเบียบการคลัง                     หน.ฝ่ายพัฒนารายได้                         หน.ฝ่ายแผนที่ภาษีฯ
                                                                                                                         
                                                                                           


.............................................................................................................

ฝ่ายการงานในกองที่รับผิดชอบ1.     ฝ่ายบริหารงานคลัง : มีหน้าที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานพัสดุและทรัพย์สิน งานการเงินและบัญชี งานธุรการ
1  งานพัสดุและทรัพย์สิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
·        งานการซื้อและการจ้าง
·        งานการสร้างและบำรุงรักษา
·        งานการจัดทำทะเบียนพัสดุ
·        งานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ
·        งานการจำหน่ายวัสดุ
·        งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
1  งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่เกี่ยวกับ
·        งานตรวจสอบและเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
·        งานควบคุมและจัดทำทะเบียนงบประมาณรายจ่าย
·        งานจัดทำเช็คและจัดเก็บเอกสารจ่ายเงิน
·        งานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานการใบสำคัญคู่จ่าย
·        งานจัดทำบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท
·        งานการจัดทำรายงานประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี และรายงานอื่น ๆ
·        งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
1  งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
·        งานสารบรรณ
·        งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ติดต่อและอำนวยความสะดวกด้านต่าง ๆ
·        งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล คณะเทศมนตรี และพนักงานเทศบาล
·        งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ
·        งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
·        งานรักษาความสะอาดและรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
·        งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรือเหรียญจักรพรรรดิมาลาและผู้ทำคุณประโยชน์
·        งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล
·        งานรับเรื่องร้องทุกข์และร้องเรียน
·        งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงาน ลูกจ้างและการให้บำเหน็จความชอบเป็นพิเศษ
·        งานการลาพักผ่อนประจำประจำปีและการลาอื่น ๆ
·        งานสวัสดิการของกองหรือฝ่าย
·        งานประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับรายได้และแนะนำอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
·        งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
2.     ฝ่ายระเบียบการคลัง : มีหน้าที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงาน
·        ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายระเบียบการคลัง ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ควบคุมและติดตามระเบียบของทางราชการ และหนังสือสั่งการ เพื่อให้กองคลังปฏิบัติงานเรียบร้อย ถูกต้อง
·        ตรวจฎีกาและรับผิดชอบในการตรวจเอกสารประกอบการเบิกจ่าย หมวดค่าตอบแทนทุกประเภทของทุกกอง/ฝ่าย ให้เป็นไปตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการของทางราชการ
3.     ฝ่ายพัฒนารายได้ : มีหน้าที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานพัฒนารายได้ งานเร่งรัดรายได้ งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
1  งานพัฒนารายได้ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
·        งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และจัดหารายได้อื่น ๆ ของเทศบาล
·        งานวางแผนและจัดเก็บรายได้ และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้
·        งานวางแผนและโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ของเทศบาล
·        งานพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ประเมินและกำหนดค่ารายปีของภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่และรายได้อื่น
·        งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีอากร
·        งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
1  งานเร่งรัดรายได้ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
·        งานจัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีทราบล่วงหน้า
·        งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีรายชื่อของผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน หรือคำร้องภายในกำหนด และรายชื่อผู้ไม่ชำระภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น ๆ ภายในกำหนดของแต่ละปี
·        งานจัดทำหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษี กรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินภายในกำหนด
·        งานจัดทำหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษี กรณีไม่ชำระค่าธรรมเนียม และรายได้อื่นภายในกำหนด
·        งานประสานงานกับฝ่ายนิติการเพื่อดำเนินคดีแก่ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายภาษีท้องถิ่น (ไม่ยื่นแบบฯ และไม่ชำระภาษี) โดยเสนอให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการ
·        งานเกี่ยวกับการดำเนินการยึดอายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน
·        งานประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งรัดรายได้
·        งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
1  งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
·        งานจัดทำประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี
·        งานเก็บรักษาและการนำเงินส่งประจำวัน
·        งานเก็บรักษาและเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่าง ๆ
·      งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ จัดเก็บจากทะเบียนคุม ผู้ชำระภาษี (ผ.ท.5)

·        งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สิน หรือแนบคำร้องของผู้เสียภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น ๆ
·        งานพิจารณาการประเมินและกำหนดภาษี ค่าธรรมเนียมในเบื้องต้นเพื่อนำเสนอพนักงาน เจ้าหน้าที่
·        งานแจ้งผลการประเมินค่าภาษีแก่ผู้เสียภาษี
·        งานจัดเก็บและชำระเงินรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่น
·        งานลงรายการเกี่ยวกับโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้ายในทะเบียนเงินผลประโยชน์ และทะเบียนคุมผู้เสียภาษี (ผ.ท.5) ของผู้เสียภาษีแต่ละรายเป็นประจำทุกวัน

·        งานดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์  งานเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการเสียภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น
·        งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
4.     ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน : มีหน้าที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
1  งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
·        งานคัดลอกข้อมูลที่ดิน
·        งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
·        งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีบำรุงท้องที่
·        งานสำรวจและตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม
·        งานตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน
·        การจัดทำรายงานเสนองานทะเบียนทรัพย์สิน และงานบริการข้อมูล
·        งานจัดเก็บและบำรุงรักษาแผนที่ภาษี
·        งานปรับข้อมูลในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และทะเบียนทรัพย์สินในเอกสารที่เกี่ยวข้อง(ผ.ท.1,2,3,4,5,6,9,11,12,17)
·        งานตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน หัวชื่อเจ้าของทรัพย์สินและรหัสชื่อผู้ชำระภาษี (ผ.ท.4และ 5)
·        งานจัดเก็บและดูแลทรัพย์สินและเอกสารข้อมูลต่าง ๆ
·        งานจัดทำรายงานประจำเดือน
·        งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
1  งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
·        งานควบคุมดูแลระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
·        งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีบำรุงท้องที่ และข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
·        งานบริการข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน
·        งานบริการข้อมูลผู้ชำระภาษี
·        งานบริการตรวจสอบข้อมูลและรับรองสำเนา
·        งานส่งเสริมการใช้ประโยชน์ของข้อมูลแผนที่ภาษีและทะบียนทรัพย์สิน
·        งานประชาสัมพันธ์งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
·        งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
1  การดำเนินงาน
           ปัจจุบันฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้มีการปรับข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ 2547 ได้ทำการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ และนำมาใช้ในงานแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน โดยการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยการจัดทำแผนที่บนโปรแกรมสำเร็จรูป Mapinfo Professional Version 7.0 เพื่อเป็นการรองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ในปีงบประมาณ 2548 ได้จัดทำโครงการสำรวจข้อมูลภาคสนาม เพื่อปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ให้มีความสมบูรณ์ และสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงมากที่สุด เข้าจัดเก็บในระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะทำให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว สามารถใช้แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในการวางแผนพัฒนา เทศบาลตำบลจอหอได้อย่างมีประสิทธิภาพ                                  แผนที่เขตและหน่วยเลือกตั้ง                                                     แผนที่ 17 ชุมชน
                            แผนที่ ระวาง โซน บล็อก                                                 แผนที่ภาษีบำรุงท้องที่
  Zone Block Lot-GIS                                                       แผนที่ 17 ชุมชน GIS
   
Web Site Counters